فرمت بندی مقالات

 

 

فرمت بندی مقالات شما بر اساس راهنمای مجله مورد نظر انجام می شود. 

فرایند کار:

1.ارسال فایل ورد مقاله به  ایمیل (englishedit.ir@gmail.com ) و در خواست فرمت بندی مقاله.

2.اعلام ISSN مجله مورد نظر شما.

3.پرداخت هزینه فرمت بندی. مشخصات بانکی به شما از طریق ایمیل، اعلام می شود.

4.ارسال مقاله فرمت بندی شده به ایمیل شما بعد از 5 روز.