چگونه از درصد تشابه یا سرقت ادبی در مقاله خود قبل از ارسال به مجله مطلع شویم؟

  Plagiarism که در زبان فارسی به آن سرقت ادبی، سرقت علمی، دستبرد علمی، دزدی ادبی یا پلاجیاریزم گفته میشود، در واقع طیف گسترده ای از کپی کردن اتفاقی تا دستبرد های آگاهانه را شامل...